Złożenie wniosku o dofinansowanie nr WND-POIG.06.01.00-14-270/12

W listopadzie 2012 w ramach Programu Operacyjna Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 6.1. Paszport do eksportu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem „Planu Rozwoju Eksportu” . Wniosek nasz uzyskała już pozytywną ocenę po względem formalnym. Oczekujemy na ocenę merytoryczną .