UMOWA Z WOJEWÓDZTWEM MAZOWIECKIM O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ”ZWIĘKSZENIE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WPROWADZENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO W FIRMIE TOBZAMER S.C. IWONA TOBIASZ DARIUSZ TOBIASZ”.

W dniu 04.12.2017 Firma TOBZAMER S.C. zawarła umowę nr RPMA.03.02.02-14-6670/16-00 z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie Projektu „Zwiększenie internacjonalizacji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego w Firmie TOBZAMER S.C. Iwona Tobiasz Dariusz Tobiasz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP” Poddziałania 3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020