WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ IS0 9001:2000

“TOBZAMER” S.C. I.TOBIASZ, D.TOBIASZ w ramach Priorytetu 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo wdrożył System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001.

W ramach prac doradczych związanych z przygotowaniem do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 zostały wykonane następujące działania:

Działanie kwalifikowane I: Audit wstępny (Analiza stanu istniejącego firmy)

Działanie kwalifikowane II: Doradztwo przy opracowaniu dokumentacji systemu jakości

W ramach prac doradczych wykonane zostały następujące czynności:

  1. Opracowanie Księgi Jakości.
  2. Opracowanie Polityki jakości i Celów jakości.
  3. Opracowanie procedur systemowych.
  4. Opracowanie schematu organizacyjnego i zakresów obowiązków dla pracowników.

Działanie kwalifikowane III: Wdrożenie systemu jakości (Audity wewnętrzne)

Przeprowadzono audity wewnętrznych mających na celu:

  1. Ocenę funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania jakością.
  2. Gotowość do auditu certyfikacyjnego.
  3. Podjęcie ewentualnych działań korygujących, aby doskonalić system

W trakcie wdrażania systemu jakości korzystaliśmy z usług doradczych firmy DEKRA POLSKA Sp. z o.o. Konsultantem przy wdrażaniu była Pani Marta Perchuć, której pragniemy bardzo serdecznie podziękować za pomoc i owocną współpracę

Po zakończeniu prac doradczych, sfinalizowanych auditami wewnętrznymi, w dniach 24-25 kwietnia 2007 poddaliśmy się procedurze auditu certyfikacyjnego. Na postawie sprawozdania z audytu certyfikującego przyznano naszemu przedsiębiorstwu CERTYFIKAT ISO 9001: 2000.